Kokybės krepšelis – paskata įgyvendinti prasmingus tikslus

Vilniaus Petro Vileišio progimnazija dalyvauja iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“. Šis projektas yra skirtas mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti. Bendra paramos mokyklai suma siekia 207518 eurų. Projektas bus įgyvendinamas 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metais.

Progimnazija kokybės krepšelio lėšas siekia panaudoti tam, kad sudarytų geresnes sąlygas kiekvienam mokiniui siekti emocinės socialinės brandos ir akademinės pažangos. Šiam tikslui pasiekti bus įgyvendinami du  uždaviniai – stiprinamas mokinių socialinių emocinių kompetencijų ir aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas. Šios kompetencijos yra vienos svarbiausių, jos įgalina jaunus žmones prasmingai ir atsakingai gyventi dinamiškame šiandienos pasaulyje.

Stiprinant socialinį emocinį ugdymą bus siekiama susitelkti į emocinės aplinkos progimnazijoje gerinimą, mokytojų emocinio intelekto, mokinių socialinių kompetencijų ugdymą, klasių bendruomenių stiprinimą, tėvų konsultavimą socialinio emocinio vaikų ugdymo klausimais. Bus sukurti ir įgyvendinti nauji mokyklos veiklos elementai: sukurta mokyklos lygmens socialinių įgūdžių programa, skirta 1–8 klasių mokiniams, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pradinio ugdymo koncentre bus įvesta teatrinio ugdymo pamoka, o penktų klasių mokiniai turės galimybę pasirinkti klasę, kurioje viena pamoka bus skirta teatrui. 5–8 klasių mokiniams 2022 m. rugsėjo mėnesį bus organizuota 2 dienų patyriminė stovykla.  Kiekvienai 5–8 klasei bus suorganizuota bent po vieną socialinio emocinio ugdymo edukaciją, parengtą kitų paslaugos teikėjų. Tikimasi, kad įgyvendinus socialinio emocinio ugdymo stiprinimo veiklas, pagerės mokinių emocinė savijauta, sustiprės mokymosi motyvacija, pasitikėjimas savo jėgomis, atkaklumas veikti, gebėjimas gerbti kitus, konstruktyviai spręsti konfliktus ir veikti drauge, mažės netinkamo elgesio apraiškų, sustiprės mokytojų kompetencija kurti palankią emocinę aplinką.

Siekiant paskatinti mokinių akademinę pažangą bus susitelkiama į aukštesniųjų mąstymo gebėjimų, kritinio mąstymo ugdymą. Mokykloje bus nuosekliai diegiama „Mąstymo mokyklos“ metodika. Grupė mokytojų dalyvaus ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo programoje, mokysis taikyti „Mąstymo mokyklos“ metodus, ugdyti mąstymo įpročius, planuoti į aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymą orientuotas pamokas. Mokymų patirtį mokytojai sistemingai apmąstys refleksijos sesijose, įgyta patirtimi dalysis su kolegomis. Kita mokytojų komanda kurs ir įgyvendins integruotus patirtinio ugdymo scenarijus pradinio ir pagrindinio ugdymo koncentre.

Tikimasi, kad įgyvendinus mokinių aukštesniųjų mąstymo gebėjimų, kritinio mąstymo ugdymo veiklas sustiprės mokytojų kompetencija ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, kurti ir įgyvendinti integruotą, į mokinių tyrinėjimą orientuotą ugdymo turinį, gerės mokinių akademiniai pasiekimai, stiprės motyvacija, mokykla bus geriau pasirengusi įgyvendinti atnaujintą,  į kompetencijų ugdymą orientuotą ugdymo turinį.

Dalis kokybės krepšelio lėšų bus skirta fizinei ugdymosi aplinkai gerinti. Iš kokybės krepšelio lėšų suplanuota įsigyti baldų, planšetinių kompiuterių komplektą, interaktyvų ekraną, reikalingus komponentus visus metus veikiančiai lauko klasei (kupolui) įrengti.

„Kokybės krepšelis“ yra puiki galimybė progimnazijai siekti savo vizijos – tapti „šiuolaikiška, bendruomeniška, besimokančia progimnazija, ugdančia kūrybišką, kritiškai mąstančią, pilietišką asmenybę“. Kad galimybė virstų realybe, bendruomenės nariai laukiami įsitraukimo, bendruomeninio įsipareigojimo ir bendrakūros erdvėje.

You may also like...