Emile

EMILE klasės Petro Vileišio progimnazijoje

Bendrosios nuostatos

Vadovaujantis ES kalbų politikos ir Lietuvos valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 m. nuostatomis siekiama, kad kiekvienas pilietis be gimtosios kalbos mokėtų dar 2 užsienio kalbas ir pradėtų jų mokytis nuo ankstyvo amžiaus.
Europoje siekiama anksti pradėti mokyti užsienio kalbų, mokyti daugiau nei vienos užsienio kalbos.

Lietuvos EMILE tinklas jungia 19 Lietuvos mokyklų. EMILE klasėje  siekiama integruoto dalyko ir prancūzų kalbos mokymosi – bent vieno dalyko mokoma ne gimtąja o prancūzų kalba.

Vilniaus Petro Vileišio progimnazija, norėdama paskatinti mokinius ir jų tėvus pasirinkti prancūzų kalbą, diegia šiuolaikišką integruoto prancūzų kalbos ir dalyko mokymo metodą ir suteikia mokiniams galimybę pasiekti aukštą kalbos lygį bei atverti kelius į frankofoniško pasaulio kultūrą.

„EMILE klasės“ tikslai:

 • Suteikti žinių apie įvairias Europos kultūras ir padėti jas suprasti.
 • Lavinti tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius.
 • Gerinti kalbinę kompetenciją ir bendravimo žodžiu įgūdžius.
 • Skatinti domėtis daugiakalbyste.
 • Suteikti galimybių dalyko mokytis įvairiai.
 • Sukurti besimokantiesiems galimybių dažniau bendrauti prancūzų kalba.

Integruoto dalykų ir prancūzų kalbos mokymo tikslai:

 • Tobulinti ugdymo institucijos veiklą, diegiant naujas ugdymo formas.
 • Panaudoti kalbų mokymą socialinei ir pilietinei integracijai, padedančiai mokiniams sėkmingiau įsilieti į daugiakalbę Europos bendriją.
 • Taikyti įvairias bendravimo formas.

Teikiama nauda

Lingvistinė

 • Daugiau dėmesio skiriama tikslinei kalbai.
 • Kalba tampa mokymosi įrankiu ir stiprina mokinių motyvaciją.
 • Įgyjama dalykinių kompetencijų mokantis pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų, gamtos, matematikos, informacinių technologijų mokymas prancūzų kalba.
 • Mokant prancūzų kalbos stiprinamos gimtosios kalbos kompetencijos taikant gretinimo metodą.

Kognityvinė

 • Kas atrodo „akivaizdu ir suprantama“ gimtąja kalba, tas yra nesuprantama kita.
 • Kalba: labiau nei bet kuris kitas metodas, EMILE mokymo procese naudojamos tokios strategijos kaip sąvokų performulavimas, jų paaiškinimas leidžia mokiniui tobulinti kritinį mąstymą.
 • Tyrimai, atlikti šalyse, kuriose mokoma EMILE metodu, rodo, kad mokinių rezultatai yra identiški, dažnai net aukštesni, nei tų mokinių, kurie mokėsi dalykų viena kalba.

Kultūrinė

 • Galimybė naudotis autentiškais tekstais prancūzų kalba. Kitų pedagoginių tradicijų įnašais praturtintas mokymas.
 • Langas į Prancūzijos ir frankofoniškų šalių kultūrą.
 • Mokinys, kuris mokėsi EMILE būdu, yra labiau pasiruošęs pasinaudoti Europos siūlomomis švietimo programomis ir pratęsti studijas Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje…

Trumpa anotacija
2010 m. birželio 1 d. sudaryta trišalė bendradarbiavimo sutartis tarp Prancūzų kultūros centro (PKC), atstovaujamo direktoriaus Pascal Hanse, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, atstovaujamos Švietimo departamento direktoriaus Gintaro Alfonso Petronio ir Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos direktorės Danutės Kazakevičienės. Mokykla įsipareigojo nuo 2010-2011 m.m. diegti integruotą prancūzų kalbos ir dalyko mokymą, todėl jau nuo pirmos ir penktos klasės pradėtos formuoti EMILE klasės.

Buvo pasirašytos individualios sutartys tarp Prancūzų kultūros centro (PKC) ir mokyklos  matematikos ir informacinių technologijų mokytojų Tomos Statulevičiūtės ir Dovilės Jakubavičienės, bei pradinių klasių mokytojos Dalios Rimšienės.

Pagal projektą „EMILE klasė“ PKC mokytojams organizuoja kalbinio ir pedagoginio pasirengimo programą, jiems leisiančią dėstyti savo dalyką pagal projekto „EMILE klasė“ reikalavimus. Šių mokymų dėka mokytojai sieks  prancūzų kalbos lingvistinės kompetencijos B1 lygio ir pagilins integruoto dalykų mokymo įgūdžius. Mokymo programa parengiama trejų metų laikotarpiui.

Kalbiniai mokytojų mokymai:

 • 300 akademinių valandų išplėstiniai prancūzų kalbos kursai.
 • Dvi metinio mokymo ir vertinimo sesijos (Vilniuje organizuojamos PKC).
 • 3 intensyvios mėnesio trukmės stažuotės Prancūzijoje.

Mokymams pasibaigus, mokytojai įsipareigoja dėstyti savo dėstomus dalykus prancūzų kalba.

2012–2013 m.m.  Vilniaus Petro Vileišio progimnazijoje EMILE klasę lankė  39 pirmakalbiai pradinių klasių mokiniai (2e kl., 3e kl., 4e kl.).  Jie turėjo 2 savaitines pamokas prancūzų kalbai integruoti per pasaulio pažinimo bei dailės ir technologijų pamokas.  83 antrakalbiams  mokiniams prancūzų kalba buvo integruojama per matematikos ar  informacinių technologijų pamokas.

2013–2014 m.m. Vilniaus Petro Vileišio progimnazijoje EMILE klasę lankė  48 pirmakalbiai mokiniai. Pradinėse klasėse (2e kl., 3e kl., 4e kl.) buvo skirta  po vieną savaitinę pamoką prancūzų kalbai integruoti per pasaulio pažinimo bei dailės ir technologijų pamokas, o  5e kl. – po 1 savaitinę pamoką gamtamoksliniam dalykui  ir informacinių technologijų dalykui. Antrakalbių mokinių buvo 75.

2014–2015 m.m. progimnazijoje pirmakalbių mokinių EMILE klasėse –  73.  Pradinėse klasėse (2e kl., 3e kl., 4e kl.) skirta po vieną savaitinę pamoką  prancūzų kalbai integruoti per pasaulio pažinimo bei dailės ir technologijų pamokas, o  5e, 6e klasėse – po 1 savaitinę pamoką gamtamoksliniam dalykui  ir informacinių technologijų dalykui. Antrakalbiams  97 mokiniams prancūzų kalba integruojama per dailės pamokas.

 

Nauda mokiniams:

 • Kalba tampa mokymosi įrankiu, o tai stiprina mokinių motyvaciją.
 • Dalykinių kompetencijų įgijimas per integruojamų dalykų pamokas.
 • Siekiama, kad  pagrindinio ugdymo pirmos pakopos mokymo programos baigimo pažymėjime būtų  įrašas „EMILE“  klasė.
 • Mokinys, baigęs EMILE programą, bus labiau pasiruošęs pasinaudoti Europos siūlomomis mobilumo programomis.

Nauda mokyklai ir  mokytojams:

 • Naujų mokymo metodų taikymas.
 • Komandinio darbo įvaldymas.
 • Stažuotės Lietuvoje ir užsienyje.
 • Kitų šalių pedagogų patirties pritaikymas.
 • Mokyklos prestižo kėlimas.
 • Prancūzų instituto Lietuvoje dėka mokiniams užsakyta 3 prancūziški žurnalai: „Okapi“, „Images et doc“, „Le Francais dans le monde“ ir k.t.
 • Mokyklos bendruomenės (mokinių, tėvų ir mokytojų) tarpusavio ryšių stiprinimas bendrų renginių, frankofonijos, kino vakarų metu.

 

Projektas „EMILE klasės“ Lietuvoje – kokybės garantija

 • Glaudus bendradarbiavimas su Švietimo ir mokslo ministerija, projekto koordinatore ir su vietinėmis mokymo įstaigomis bei Prancūzų kultūros centru.
 • Prancūzijos ekspertų įnašas įgyvendinant šį projektą.
 • Mokytojai gaunantys kalbinius ir didaktinės kompetencijos tobulinimo mokymus.
 • Pedagoginių projektų vykdymas mokyklose : partnerystė su mokyklomis partnerėmis, įvairių dalykų projektai.
 • Mokyklų partnerių Prancūzijoje paieška.
 • Sukuriamas mokyklų, dalyvaujančių projekte, tinklas.

 Partneriai:

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

Kauno Jurgio Dobkevičiaus vidurinė mokykla

Kauno Antano Smetonos gimnazija

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

Radviliškio Lizdeikos gimnazija

Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla

Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija
Šeduvos gimnazija

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija

Klaipėdos Baltijos gimnazija

Klaipėdos Smeltės progimnazija

Klaipėdos Aukuro gimnazija

Vilniaus Petro Vileišio progimnazija

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija

Alytaus profesinio rengimo centras

Alytaus kolegija

Kauno kolegija