Priėmimas

Informacija apie elektroninę registraciją į Vilniaus mokyklas
http://www.vilnius.lt/mokykla

Prašymai pateikiami tik internetu: Pateikti prašymą

Interaktyvusis Vilniaus miesto mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis: 
http://vilniausplanas.lt/maps_vilnius/?theme=schools

Priėmimo tvarka nuo 2017 m.

 • Mokinių priėmimo į Vilniaus Petro Vileišio progimnaziją tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-11 sprendimu Nr. 1-794.

Jį galite rasti čia: Savivaldybės Tvarkos aprašas dėl priėmimo į mokyklas

 • Mokinių priėmimas į Vilniaus Petro Vileišio progimnaziją pradėti ar tęsti mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas vykdomas teritoriniu principu pagal Savivaldybės tarybos sprendimu mokykloms nustatytą aptarnavimo teritoriją.
 • Asmuo, pageidaujantis mokytis Vilniaus Petro Vileišio progimnazijoje, pirmiausia mokyklos direktoriui pateikia nustatytos formos prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14 metų vaikas prašymą pateikia pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą.
 • Prašymai pildomi internetu. Prašymų formos skelbiamos Savivaldybės interneto svetainės puslapyje www.vilnius.lt/svietimas. Asmenys prašymus gali pateikti ne daugiau kaip į penkias Savivaldybės mokyklas. Internetu užpildyti asmenų prašymai automatiškai perduodami prašyme nurodytai (-oms) mokyklai (-oms).
 • Mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programą ir (ar) jos dalį šioje mokykloje ir pageidaujantys tęsti mokymąsi šioje mokykloje pagal aukštesnio lygio programą, mokyklos direktoriui pateikia laisvos formos prašymą.
 • Prašymai mokytis nagrinėjami gavus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie mokyklai pateikiami ne vėliau kaip likus trims darbo dienoms iki pirmojo mokyklos mokinių priėmimo mokytis komisijos (toliau – priėmimo komisija) posėdžio birželio 1 d.

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA

 • Komisijos pirmininkė – direktorės pavaduotoja ugdymui Jolianta Ustinovič;
 • Sekretorė operatorė Renata Žemaitytė;
 • Nariai:
 • Dalia Rimšienė pradinio ugdymo skyriaus vedėja;
 • Lina Misiuvienė pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja;
 • Ingrida Čiučkytė veiklos stebėsenos ir neformalaus švietimo skyriaus vedėja.

PRIĖMIMO KOMISIJOS POSĖDŽIAI

 • 2017 m. birželio 1 d.
 • 2017 m. birželio 15 d.
 • 2017 m. rugpjūčio 25 d.