Vizija, Misija, Vertybės

VIZIJA

Augame tyrinėdami drauge!

Šiuolaikiška, besimokanti, bendruomeniška progimnazija, ugdanti kūrybišką, kritiškai mąstančią, pilietišką asmenybę.

MISIJA

Pagarba, atsakomybe ir bendradarbiavimu grįstoje aplinkoje sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti pradinį ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies išsilavinimą, skatinti vaiko galias atitinkančią visapusę – intelektinę, emocinę, socialinę – brandą.

VERTYBĖS

Atsakingumaskiekvienas žino savo atsakomybę, pareigas ir veikia taip, kad jas tinkamai atliktų. Laikomasi susitarimų, laiku atliekami darbai. Gebama prisiimti atsakomybę nekaltinant kitų ir aplinkos. Iš kiekvieno tikimasi įsipareigojimo siekti bendrų tikslų, tausoti aplinką, taupiai naudoti išteklius.

Pagarbapripažįstama kiekvieno asmens nelygstama vertė, nepažeidžiamas jo orumas. Bendravimas grindžiamas geranoriškumu, etišku elgesiu. Pagarba rodoma būnant punktualiems, laikantis sutartų pagarbos taisyklių. Gebama tinkamai bendrauti sprendžiant įtemptas, konfliktines situacijas, dalyvaujant sunkiuose pokalbiuose. 

Bendradarbiavimas: tariamasi dėl bendrų tikslų, būdų jiems pasiekti, sutelktai veikiama įgyvendinant ir tobulinant mokyklos veiklas. Puoselėjamas kolegiškumas, komandinis darbas, dalijamasi patirtimi, suteikiama reikalinga pagalba.

Bendruomeniškumaspriimama bendruomenės narių įvairovė, puoselėjama empatija, tvarūs santykiai, įsitraukimas, kiekvieno asmens saugumasDalyvaujant visoms bendruomenės grupėms įgyvendinami bendrakūros projektai.

Mokymasisnuolat tobulėja ir mokosi visi bendruomenės nariai. Mokomasi išbandant naujus būdus, eksperimentuojant, ieškant sąsajų, dalijantis žinojimu, įgyjant naujų patirčių, jas apmąstant. Pasitikima savo jėgomis ir praktikuojama drąsa klysti. Pripažįstama socialinė mokymosi prigimtis: kad galėtume mokytis, mums reikalingi kiti.