Ugdymas karjerai

KAS yra karjera?

Kažkam karjera gali būti verslo organizavimas, kažkam – atsakomybių, atliekant pareigas, prisiėmimas ir pripažinimas, kitiems – savirealizacija. Karjera – tai žmonės, tarp kurių būname, aplinka, kurioje dirbame, temos, kuriomis domimės, darbo rezultatas, kurį sukuriame. Karjera gali būti ir etapinis, ir visą gyvenimą trunkantis procesas.

KODĖL reikia ugdymo karjerai?


Svarbu padėti mokiniui išmokti pažinti save, lavinti gebėjimus, ieškoti gebėjimų pritaikymo galimybių, išmokti sisteminti ir kaupti žinias, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis mokymų kryptį, profesinę veiklą.

Pagrindiniai profesinio apsisprendimo, pasitenkinimą veikla lemiantys konstruktai:

KO SIEKSIME, ugdydami karjerai?


Sudaryti sąlygas mokiniams:

 • pažinti save, atliekant praktines užduotis, naudojantis testais,
 • ugdytis karjeros kompetencijas, kryptingai gilinantis pamokų metu į dėstomą  medžiagą bei dalyvaujant popamokinėje veikloje,
 • gauti informaciją apie karjeros galimybes, dalyvaujant karjeros renginiuose, individualiai konsultuojantis su mokytojais, psichologais, socialiniais pedagogais, ugdymo karjerai specialistu,
 • išmokti planuoti, kelti gyvenimo ir karjeros tikslus bei priimti karjeros sprendimus.

KOKIOS teikiamos karjeros paslaugos?

 • ugdymas karjerai – kryptinga ugdymo (si) veikla, skirta karjeros kompetencijoms įgyti (savęs, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo, karjeros įgyvendinimo),
 • profesinis orientavimas – tai pagalba mokiniui sąmoningai renkantis tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes,
 • profesinis informavimas – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo asmenims procesas, sudarant sąlygas priimti racionalius karjeros rinkimosi sprendimus,
 • karjeros konsultavimas, kurio tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti,
 • profesinis veiklinimas – veiklos, kurios padeda mokiniams aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes.

Ugdymo karjerai paslaugas mokykloje teikia:

Karjeros specialistė Sondra Kasperavičienė:
Konsultacinės valandos: 
Antradienis – 7.30 – 8.30.
Trečiadienis – 9.30 – 10.30.
Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis individualiai, paliekant pranešimą el. dienyne.

Naudinga informacija internete:

www.mukis.lt – informacija mokiniams bei jų tėvams: individualaus karjeros plano rekomendacijos,  informacija apie profesijas, testai, kt.,

www.stojimai.lt – diskusijos stojimų tema; ankstesnių metų stojimų rezultatų statistika; stojimo prašymo analizė,

www.lamabpo.lt – mokymo programų bei mokymo įstaigų sąrašai, stojimo į profesines bei aukštąsias mokymo įstaigas sąlygos,

www.euroguidance.lt – testai mokiniams ir jų tėvams skyrelyje „Karjeros planavimas“,profesijų pristatymai, testai, interaktyvūs žaidimai,

www.kastu.lt –testai,

https://igykprofesija.lt – informacija apie profesinio mokymo programas, mokymo įstaigas.

Ugdant karjerai remiamės teisės aktais:

 1. Ugdymo karjerai programa (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15d. įsakymu Nr. V – 72, galioja iki 2024-09-01).
 2. Rekomendacijos dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose (patvirtinta LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V- 1334).