Nuotolinio mokymo(si) veiklą reglamentuojantys dokumentai