Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai

Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos nuostatai

Progimnazijos struktūra

Strateginis planas 2023-2027 m.

Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos darbo tvarkos taisyklės

Ugdymo organizavimas ekstremalios situacijos metu tvarkos aprašas

1–4 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

5–8 kl. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių elgesio taisyklės

Turizmo renginių ir edukacinių išvykų organizavimo tvarka

Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo tvarkos aprašas

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2016-10-28_įsak_V-431 

Patyčių prevencijos ir intervencijos aprašas

Gydytojų rekomendacijos užtikrinimo, jeigu mokinys serga lėtine liga tvarkos aprašas

Mokinių pedikuliozės epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tvarka

Naudojimosi biblioteka-informacijos centru taisyklės

Pirmos pagalbos tvarkos aprašas

Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, saugojimo ir išdavimo tvarka

Namų darbų skyrimo mokiniams tvarkos aprašas

Lytinio švietimo, sveikatos ir rengimo šeimai programa

Lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarka

Atsiskaitymas buhalterijai dėl atliktų mokėjimų grynaisiais pinigais

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir progimnazijos nelankymo prevencijos  laikinasis tvarkos aprašasiedas prie V-54 

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas