Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai

Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos nuostatai

Progimnazijos struktūra

2018-2022 m. strateginis planas

1–4 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

5–8 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas

Elektroninio pažymėjimo užsakymo sistemos taisyklės mokiniams ir mokytojams

Mokinio pažymėjimo išdavimas ir naudojimo tvarka

Mokinio elgesio taisyklės

Socialinės veiklos aprašas

Turizmo renginių ir edukacinių išvykų organizavimo tvarka

Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo tvarkos aprašas

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2016-10-28_įsak_V-431 

Patyčių prevencijos ir intervencijos aprašas

Dokumentų spausdinimo ir kopijavimo bibliotekoje bei vadovėlių saugykloje tvarka

Gydytojų rekomendacijos užtikrinimo, jeigu mokinys serga lėtine liga tvarkos aprašas

Mokinių pedikuliozės epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tvarka

Naudojimosi biblioteka – informacijos centru taisyklės

Pirmos pagalbos tvarkos aprašas

Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, saugojimo ir išdavimo tvarka

Namų darbų skyrimo mokiniams tvarkos aprašas

Lytinio švietimo, sveikatos ir rengimo šeimai programa

Lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarka

Atsiskaitymas buhalterijai dėl atliktų mokėjimų grynaisiais pinigais

Savižudybių prevencijos tvarkos aprašas

Atleidimas nuo kūno kultūros ir menų pamokų tvarkos aprašas

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir progimnazijos nelankymo prevencijos  laikinasis tvarkos aprašasiedas prie V-54